ΟΡΟΙ

Αυτοί οι όροι παροχής υπηρεσιών ("Όροι") είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ατομικής επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» ("BETTER INSIDE", "εμάς" ή "εμείς", σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο www.betterinside.gr. O ιστότοπος www.betterinside.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ευεξίας, πώλησης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (κοινωνικό δίκτυο γυμναστικής) (στο εξής καλούμενο "ιστότοπος" ή "ιστοσελίδα",) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» που εδρεύει στην Μεταμόρφωση – Αττικής, οδός Τατοΐου αρ. 129, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ 130588099 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η "Εταιρεία"). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα «BETTER INSIDE», το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση betterinside.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και αγορά υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει, με ευθύνη του, να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε, ωστόσο, ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρείας, ή η αγορά υπηρεσιών, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. Τροποποίηση Όρων Χρήσης Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Εάν γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της Better Inside, στη διεύθυνση https://www.betterinside.gr/el/services/terms. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους Όρους. Η χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών, μετά την έναρξη ισχύος μιας τροποποίησης, αποτελεί την αποδοχή των τυχόν τροποποιημένων Όρων. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα ιστότοπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη αγοράσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του betterinside.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

1.2. Εγγραφή μέλους

Οι αιτούντες γίνονται επίσημα μέλη κατόπιν εγγραφής τους στην ιστοσελίδα betterinside.gr. Η Eταιρεία δικαιούται αναιτιολόγητα ή/και για λόγους νομιμότητας (όπως ενδεικτικά λόγω προηγούμενης παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, λόγω παράνομης συμπεριφοράς, κ.λπ.) να αρνηθεί την αίτηση ενός μέλους για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών ή για την διενέργεια συναλλαγών με την Εταιρεία. 1.3. Εγγραφή στο newsletter Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletters της εταιρείας μας. Η εγγραφή είναι δυνατή και για μη μέλη.

2. Διαδικασία εγγραφής χρήστη – Δημιουργία Λογαριασμού

2.1. Η εγγραφή του χρήστη στο betterinside.gr είναι προαιρετική. Ο κάθε χρήστης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο χρήστης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («EMAIL») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: • Να δει τα περιεχόμενα των συνδρομών του στην ενότητα «Προφίλ». Στο Προφίλ εμφανίζεται η κατάσταση της συνδρομής του, ειδικότερα αν είναι ενεργή ή αν έχει λήξει, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτής. • Να προβεί σε διαχείριση της συνδρομής του είτε επιλέγοντας μία άλλη από τις διαθέσιμες συνδρομές είτε ακυρώνοντάς την ήδη υπάρχουσα. • Να δει παλιές συνδρομές του. • Να αλλάξει τον τρόπο πληρωμής.

2.2. Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον ιστότοπο, πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό. Κατά την εγγραφή για λογαριασμό, πρέπει να παρέχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και να ενημερώνει αμέσως αυτές τις πληροφορίες για να τις διατηρεί ενημερωμένες. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το betterinside.gr ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Εάν ο χρήστης παρέχει πληροφορίες που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς ή η Εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, ενδέχεται η Εταιρεία να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του χρήστη και τη χρήση της Υπηρεσίας από αυτόν.

2.3. Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας λογαριασμού στο betterinside.gr, (β) της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση και για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή) και (γ) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.4. Με την εγγραφή του χρήστη στο betterinside.gr παρέχεται αυτομάτως μια δεκατετραήμερη δωρεάν δοκιμαστική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο χρήστης έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δοκιμαστική περίοδο στο όρο 6.3. της παρούσας.

2.5. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Για να προστατεύσει τον λογαριασμό του από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, δεν πρέπει να παρέχει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής του σε κανέναν άλλο. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση [email protected]

2.6. Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση [email protected] Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το betterinside.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς.

3. Περιγραφή συναλλαγών και υπηρεσιών

3.1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου αφορούν την εκγύμναση του σώματος και την προώθηση της ευεξίας. Μέσω βιντεοσκοπημένων μαθημάτων καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και ειδών εκγύμνασης όπως π.χ. yoga, pilates, hiit κλπ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πλήρη ή περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένη/ες υπηρεσία/ες της αρεσκείας του, επιλέγοντας την αντίστοιχη συνδρομή. Ορισμένα μαθήματα απαιτούν εξοπλισμό (όπως π.χ. στρωματάκι, dumbell κλπ.), ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πρέπει ο χρήστης να τον προμηθεύεται μόνος του. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις που χρεώνονται από τρίτους για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας (π.χ. χρεώσεις από ISP ή κινητές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας).

3.2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας προβάλλει και προωθεί υπηρεσίες της εταιρείας ή/και υπηρεσίες εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τις υπηρεσίες που προβάλλει στην Ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτές οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών όπως και όπου νομίμως προβλέπεται.

3.3. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών δεν προορίζεται να υποκαταστήσει την επαγγελματική φυσική κατάσταση ή ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ο χρήστης πρέπει πάντα να ζητάει την συμβουλή του γιατρού του ή άλλου ειδικευμένου παρόχου υγείας ή φυσικής κατάστασης με οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχει σχετικά με ένα πρόγραμμα φυσικής κατάστασης ή μια ιατρική κατάσταση. Ο χρήστης δεν πρέπει να αγνοεί τις επαγγελματικές συμβουλές βασισμένος σε κάτι που έχει διαβάσει στην Ιστοσελίδα. Ο χρήστης οφείλει, λαμβάνοντας υπόψιν την κατάστασης της υγείας του, πριν αγοράσει οποιαδήποτε υπηρεσία, να συμβουλευτεί πρώτα τον προσωπικό του ιατρό. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, προσφορά ή άλλες πληροφορίες που αποτελούν μέρος του περιεχομένου των υπηρεσιών, που εκφράζεται ή διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας, ανήκουν στους αντίστοιχους συγγραφείς ή παραγωγούς και όχι στην Εταιρεία ή τους διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους , εκπρόσωπους, προπονητές ή συνεργάτες της. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι διευθυντές της, υπάλληλοι, πράκτορες, εκπρόσωποι, προπονητές ή συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από την εξάρτησή σας από οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας.

Αποδεχόμενος τους Όρους Χρήσης, με το παρόν, ο χρήστης δηλώνει, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ. 22 Ν. 1599/1986, ότι είναι απόλυτα υγιής, έχει πρόσφατη ιατρική βεβαίωση καλής υγείας και καλής φυσικής κατάστασης, όπως απαιτείται για τη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες και δεν πάσχει από κανενός είδους παθολογικό – ιατρικό νόσημα ή ασθένεια ή πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να επιδεινωθεί με τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες αυτές. Δηλώνει αντιλαμβανόμενος/η τις πιθανές συνέπειες στην υγεία του, ότι τον παρακολουθεί προσωπικός ιατρός και είναι ενήμερος/η για την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εκγύμνασής του, στα πάσης φύσεως προγράμματα/ υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, αναλαμβάνει την ευθύνη αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του. Παραιτείται δε του δικαιώματος να στραφεί δικαστικά ή εξωδικαστικά, αυτός ή οι συγγενείς του κατά της Εταιρείας και των διευθυντών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων , εκπροσώπων, προπονητών ή συνεργατών της, για τις παραπάνω αιτίες, καθώς επίσης παραιτείται και από την αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

3.4. To περιεχόμενο στην ενότητα blog παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, με σκοπό την προώθηση της ευεξίας και της υγείας και δεν έχει ως σκοπό την υποκατάσταση ιατρικών συμβουλών. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις που λαμβάνει και η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτές.

3.5. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από την Εταιρεία γραπτώς, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει υποστήριξη για την Υπηρεσία.

3.6. Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον ιστότοπο. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες προφίλ που υποβάλετε είναι αληθείς και ακριβείς, ότι είστε 18 ετών και άνω και ότι είστε πλήρως ικανοί να συνάψετε και να συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους. Η Υπηρεσία δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 18 ετών. Η χρήση της Υπηρεσίας είναι άκυρη όταν απαγορεύεται.

4. Πολιτική Ασφαλείας

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Ασφαλείας μας, η οποία εξηγεί πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, στην ενότητα με τίτλο «Πολιτική Ασφαλείας». Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτής της ενότητας και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο

5.1. Η ιστοσελίδα μας είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στην Εταιρεία και τους παρόχους άδειας αυτής.

5.2. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και να εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την Εταιρεία.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

Το «BETTER INSIDE» είναι εμπορικό σήμα της ατομικής επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». Δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, του εμπορικού σήματος της Εταιρείας και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτό το σήμα, ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια αυτής.

5.3. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση των υπηρεσιών μας, οι οποίες διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των υπηρεσιών.

5.4. Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτή καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

5.5. Με την παρούσα σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Ωστόσο, ως επισκέπτες της ιστοσελίδας έχετε το αποκλειστικό δικαίωμα να πραγματοποιείτε λήψη των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, για προσωπική και μόνον χρήση.

5.6. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος της εταιρείας μας και όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

5.7. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιριών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία παύει να ισχύει.

5.8. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα της Εταιρείας ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα ή μέρος του συνδέσμου χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

6. Όροι πώλησης / Συνδρομές

6.1. Η παρουσίαση προς πώληση των υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα μας έχει το χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων υπηρεσιών ( 127 επ ΑΚ). Πραγματοποιώντας την αγορά μίας υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι αγοράζετε μια υπηρεσία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Προς το παρόν προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας μόνο εντός Ελλάδος.

6.2. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία εγγράφεστε ως χρήστης της Ιστοσελίδας συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής με τη επιφύλαξη του άρθρου 1.2 ανωτέρω. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλετε στην εταιρεία μας διαχειρίζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και εμπίπτουν στην Πολιτική Απορρήτου που τηρεί η Εταιρεία μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας που παρέχετε με την αποστολή της ως άνω φόρμας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς αγορά μιας συνδρομής στην Εταιρεία μας, θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις», οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ανωτέρω.

6.3. Δοκιμαστική περίοδος Κατά την εγγραφή του χρήστη στην Ιστοσελίδα παρέχεται αυτομάτως από την Εταιρεία μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδος δεκατεσσάρων (14) ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας ο χρήστης έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης μπορεί να δει στο Προφίλ του την ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής περιόδου, για την οποία θα λάβει και ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης από την Εταιρεία, στο email που έχει γνωστοποιήσει σε αυτήν, λίγες μέρες πριν τη λήξη. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ο χρήστης μπορεί να προβεί στην αγορά μίας εκ των διαθεσίμων υπηρεσιών, η οποία θα ενεργοποιηθεί μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η αγορά μιας εκ των παρεχόμενων υπηρεσιών έως τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η πρόσβαση στις υπηρεσίες απόλλυται και ο χρήστης δεν έχει πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενο. Η επανάκτηση της πρόσβασης είναι δυνατή μόνο με την αγορά μιας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

6.4 Συνδρομές

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις διαθέσιμες συνδρομές με κριτήριο τη διάρκεια της συνδρομής και το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας (π.χ. yoga, pilates, fitness, hiit κλπ.). Οι συνδρομές διαχωρίζονται σε μηνιαίες και ετήσιες και ανανεώνονται αυτόματα για ίσο χρονικό διάστημα, που έχει επιλέξει ο χρήστης, μέχρι να την ακυρώσει ή να προβεί σε ακύρωσή της η Εταιρεία. Η Εταιρεία ενημερώνει τον χρήστη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την επικείμενη λήξη της συνδρομής του, ώστε να μπορέσει να προβεί σε ακύρωσή της ή αλλαγή εάν το επιθυμεί. Η συνδρομή χρεώνεται αυτόματα την ημερολογιακή ημέρα που αντιστοιχεί στην έναρξη της συνδρομής πληρωμής του χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα χρέωσής της, ιδίως εάν ο τρόπος πληρωμής που έχει επιλεχθεί από τον χρήστη δεν έχει χρεωθεί επιτυχώς. Η διάρκεια της συνδρομής είναι ανεξάρτητη από τη χρησιμοποίηση ή την έκταση της χρήσης της αγορασθείσας Υπηρεσίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τα χαρακτηριστικά της συνδρομής του στην ενότητα «Διαχείριση συνδρομής», επιλέγοντας την ενότητα «Προφίλ», όπου μπορεί να προβεί σε αλλαγή ή ακύρωση αυτής.

6.5. Τιμές

6.5.1. Η Εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα.

6.5.2. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Όλες οι τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν εμφανίζονται με σαφήνεια.

6.5.3. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή ή ενημερωμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν του δικαιώματος να διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή ενημερώνουμε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να αρνούμαστε την εκτέλεση οποιωνδήποτε αγορών έχετε υποβάλει βάσει πληροφοριών που περιέχονται στις Υπηρεσίες και μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων περιπτώσεων όπως λάθη, ανακρίβειες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών χρημάτων.

6.6. Πληρωμή

6.6.1. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, η Εταιρεία μας διαθέτει ηλεκτρονική πληρωμή των υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε.

6.6.2. Συγκεκριμένα, δεχόμαστε πληρωμές με κάρτες VISA, VISA Debit, MasterCard, Maestro. Διευκρινίζεται ότι δεν δεχόμαστε μετρητά ή επιταγές ως μέσο πληρωμής για τις αγορές.

6.6.3. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών (ο "Επεξεργαστής Πληρωμών"). Ειδικότερα, οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL (Secure Socket Layer) της Lets Encrypt) δεδομένου ότι διέπονται κατά δήλωση του συνεργάτη μας χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από το πρωτόκολλο PCI/PSS τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε λαμβάνονται μόνον από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη από τον Επεξεργαστή Πληρωμών. Σε σχέση με τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα λάβει συγκεκριμένες λεπτομέρειες συναλλαγής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της. Η επεξεργασία πληρωμών ή πιστώσεων, ανάλογα με την περίπτωση, σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη θα υπόκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου του Επεξεργαστή Πληρωμών και του εκδότη της πιστωτικής κάρτας επιπλέον των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη από τον Επεξεργαστή Πληρωμών.

6.6.4. Η αγορά της συνδρομής ολοκληρώνεται με την καταβολή εφάπαξ του ποσού της αξίας της συνδρομής και την ταυτόχρονη είσπραξή αυτού από την Εταιρεία. Η συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα, σε χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της επιλεχθείσας συνδρομής, κατά την ημερομηνία που έγινε η πρώτη αγορά. Το ποσό της συνδρομής εισπράττεται εκ των προτέρων κατά την έναρξη της σχετικής περιόδου ανανέωσης. Εάν η Εταιρεία επιβαρυνθεί με έξοδα ή/και έξοδα επειδή μια πληρωμή απορρίπτεται και αυτό είναι λάθος του χρήστη (π.χ. επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό ή το όριο της πιστωτικής κάρτας έχει ήδη εξαντληθεί), τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον χρήστη για τα πραγματικά έξοδα ή/και τα έξοδα που προκύπτουν.

6.6.5. Κατά καιρούς, ενδέχεται η Εταιρεία να προσφέρει προωθητικά κουπόνια τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένες αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε κωδικού προώθησης θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να αποσύρει οποιαδήποτε στιγμή ένα εκπτωτικό κουπόνι λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας και οποιουδήποτε άλλου λόγου και αιτίας, ή να αντικαταστήσει κάποιον συνεργάτη της, για διαφόρους λόγους, δίνοντας κανονικά την αγορασμένη υπηρεσία.

6.6.6. Ακύρωση συνδρομής Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Για να ακυρώσει την περιοδική συνδρομή του ο χρήστης πρέπει να επιλέξει στο Προφίλ του την ενότητα Διαχείριση Συνδρομής και να επιλέξει την ακύρωσή της. Μετά από μια ακύρωση, ο χρήστης θα χάσει την πρόσβαση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα/υπηρεσίες, που έχει αγοράσει κατά τη συνδρομή του, στο τέλος της περιόδου χρέωσής του. Οι πληρωμές δεν επιστρέφονται και δεν υπάρχουν πιστώσεις για μερικώς χρησιμοποιούμενες περιόδους. Μετά από μια ακύρωση, ωστόσο, ο χρήστης θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στη συνδρομή που έχει αγοράσει στη Better Inside έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Κάθε συνδρομή για μια Υπηρεσία πρέπει να ακυρωθεί ξεχωριστά. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την αντίστοιχη συνδρομή, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, ανά πάσα στιγμή που ισχύουν στο τέλος της ελάχιστης συμβατικής περιόδου ή στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου ανανέωσης. Η ακύρωση μπορεί να γίνει επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο προφίλ χρήστη του. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή του χρήστη με ισχύ από το τέλος της ελάχιστης συμβατικής περιόδου ή με ισχύ από το τέλος της αντίστοιχης περιόδου ανανέωσης, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση δύο (2) εβδομάδων. Το δικαίωμα ακύρωσης παραμένει ανεπηρέαστο εκατέρωθεν. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο χρήστη ή τη συνδρομή του με άμεση ισχύ και να ακυρώσει το λογαριασμό χρήστη, εάν αυτός παραβιάζει σοβαρά ή επανειλημμένα τις διατάξεις της σύμβασης Μέλους ή/και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας, ή εάν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές αναφορικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής του.

6.6.7. Οι νομοθετικές διατάξεις ισχύουν για αξιώσεις που οφείλονται σε ελαττωματικές υπηρεσίες. Τα δικαιώματα των καταναλωτών παραμένουν ανεπηρέαστα σε κάθε περίπτωση.

7. Υποχρεώσεις Χρήστη - Πελάτη Ο Χρήστης - Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται: • Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας. • Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων. • Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού. • Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη. • Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του χρήστη, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη ενημερώνοντάς τον. • Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του (PASSWORD) στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή. • Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνεδρίας / προγράμματος (session). • Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών δεδομένο των χρηστών του ιστότοπου / ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπλέον απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης. (β) Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της Εταιρείας. (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο betterinside.gr από τους χρήστες του (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ιστότοπου.

8. Αποποίηση ευθύνης

8.1. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας (ως προς τις προσφερόμενες Υπηρεσίες) παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, η Εταιρεία και οι προμηθευτές της, οι πάροχοι περιεχομένου και διαφημιστές της αποκλείουν ρητά δια της παρούσας οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών, ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας ή των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων και οποιουδήποτε υλικού αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα μας, από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας ή εξ αδικοπραξίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (βλ. άνω Επεξεργαστή Πληρωμών) για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η Εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως.

8.2. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

8.3. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές της Εταιρείας να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

8.4. Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων, εικόνων ατόμων και πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών. Με εξαίρεση τα σημεία όπου αναφέρεται ρητά το αντίθετο, όλα τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών και οι εικόνες των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και τοποθεσιών τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν έχουν καμία σχέση ή σύνδεση με την Εταιρεία, συνεπώς δεν πρέπει να στηρίζεστε στην ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης ή σύνδεσης. Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε δική σας βάση δεδομένων η οποία να περιέχει ουσιώδη (π.χ. τις τιμές μας και τους καταλόγους προϊόντων) μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Eταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, έξοδα, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της εταιρείας, η εταιρεία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την αμέλεια της εταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος της Εταιρείας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

10. Τροποποίηση

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί, αλλάζει ή διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, ολόκληρες ή μέρος των Υπηρεσιών ή/και οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για εσάς ή τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

11. Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

12. Επικοινωνία

12.1. Εκτιμούμε πάντα τις πληροφορίες ανατροφοδότησης των πελατών μας ή άλλες προτάσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα μας, αλλά κατανοείτε ότι το γεγονός ότι εμείς τις χρησιμοποιούμε δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση να τις χρησιμοποιήσουμε ή να σας αποζημιώσουμε προς τούτο (ακριβώς όπως εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τις αποστείλετε). Εάν παρέχετε πληροφορίες / σχόλια στην Εταιρεία σχετικά με τις υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα μας (“Σχόλια”), αναγνωρίζεται ότι τα σχόλια αυτά δεν είναι εμπιστευτικά και εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να χρησιμοποιεί αυτά τα Σχόλια χωρίς προορισμούς. Συνεπώς, παραχωρείτε στην Εταιρεία ένα μη αποκλειστικό, χωρίς δικαιώματα, πλήρως αμειβόμενο, αέναο, αμετάκλητο, μεταβιβάσιμο και πλήρως αδειοδοτούμενο δικαίωμα να χρησιμοποιείται τα Σχόλια με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν δεν επιθυμείτε να παραχωρήσετε στην Εταιρεία την ανωτέρω αναφερόμενη άδεια σε σχέση με τους παρόντες όρους, μην υποβάλλετε ή κοινοποιείτε οποιοδήποτε υλικό στην Ιστοσελίδα ή την Εταιρεία, διαφορετικά συνάγουμε ότι έχετε αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

12.2. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Εμείς επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με την ανάρτηση ανακοινώσεων στην Ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς. Αυτές οι επικοινωνίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με το λογαριασμό σας και πληροφορίες σχετικά με ή που σχετίζονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι τυχόν ειδοποιήσεις, συμφωνίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν όλες τις νομικές απαιτήσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της γραπτής επικοινωνίας.

12.3. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις που χρεώνει ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας ή οποιοσδήποτε άλλος πάροχος υπηρεσιών που σχετίζεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρεώσεων SMS / μηνυμάτων κειμένου, χρεώσεων δεδομένων και άλλων χρεώσεων.

12.4. Εφαρμόζουμε μια διαδικασία διαχείρισης παραπόνων προκειμένου να προσπαθήσουμε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει. Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα, ερωτήσεις ή σχόλια, επικοινωνήστε αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία».

13. Παραίτηση

13.1. Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η Εταιρεία είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

13.2. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για ελαττώματα που οφείλονται στους προμηθευτές και αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του ελέγχου μας. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους και δεν αναλάβουμε περαιτέρω δράση, θα διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.

14. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με έκαστο των χρηστών/πελατών του, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 70330/2015, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών. Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών αναφέρονται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

15. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

16. Ολόκληρη η σύμβαση

16.1. Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

16.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

16.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

17. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση) Προς την «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ.», που εδρεύει στην Μεταμόρφωση – Αττικής, οδός Τατοΐου 129 και εκπροσωπείται νόμιμα (email: [email protected]): Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*) Όνομα καταναλωτή(-ών) Διεύθυνση καταναλωτή(-ών) Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί) Ημερομηνία (*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.